دومین حراجی زمستانه گلخانه اماتوس در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ 22 و 23 بهمن ماه در  محل گلخانه  برگزار می گردد و به قید قرعه هدیه ای به یکی از خریداران تعلق می گیرد . قابل ذکر است استفاده از این حراجی از طریق وب سایت میسر نمی باشد.